Laag Evere

Laag Evere

Tussen de Haachtsesteenweg (inbegrepen) in het zuiden en het Moeraske in het noorden.

Contactgegevens: ConseildeQuartier.BasEvere@gmail.com 

 

De Wijkraad van Laag Evere (WLE), opgericht in 2012, telt een vijftigtal vrijwilligers en een twintigtal verkozenen, adviseurs van de gemeente en van het OCMW.

De WLE is een lokaal democratisch instrument om burgerparticipatie mogelijk te maken en de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren.

  • Het is een plaats voor reflectie, waarbij standpunten worden ingenomen namens alle bewoners van de wijk.
  • De Wijkraad streeft ernaar om zich neutraal, apolitiek en onafhankelijk van het gemeentebestuur op te stellen.
  • Hij beschikt over een ‘recht op informatie’ voor alle aangelegenheden die impact hebben op de wijk. Dat betekent dat hij de schepenen en hun administratie, zelfs de politie verduidelijkingen kan vragen over projecten of probleemsituaties.

Alle verkozenen van de gemeente die in Laag Evere wonen, maken van rechtswege deel uit van de WLE.

De Wijkraad vormt dus een schakel tussen het gemeentebestuur (verkozenen en administratie) en de bewoners van de wijk.

De WLE is ook een geprivilegieerde partner van de Franstalige en Nederlandstalige culturele centra (Entrela en Everna).

 

De onderwerpen die worden besproken tijdens de vergaderingen, hangen af van de actualiteit. De meest besproken onderwerpen zijn de netheid van de straten, verkeersveiligheid in de wijk, stedenbouwkundige projecten, het onveiligheidsgevoel, het overvliegen van vliegtuigen, parkeerproblemen, projecten in het kader van burgerinitiatieven (gemeenschappelijke moestuin of compost bijvoorbeeld), het project rond een collectieve fresco op het kruispunt van de Parijsstraat en de Vliegpleinstraat, enz.

Maar we zouden het ook kunnen hebben over de herdynamisering van de burgerparticipatie, over solidariteit met mensen in moeilijkheden in het kader van de coronacrisis of over andere projecten die betrekking hebben op het leefmilieu.

 

De WLA komt om de drie maanden samen in het Gemeentehuis (op dinsdagavond van 19 tot 21 uur).

  • Hij wordt gecoördineerd door twee vrijwilligers, die door de leden van de WLE worden verkozen voor een periode van twee jaar. Die termijn kan worden verlengd.
  • Gemiddeld nemen een vijftiental personen regelmatig deel aan deze vergaderingen.
  • De coördinatoren leggen de agenda vast en roepen de vergaderingen van de WLE bijeen.

De bewoners van de wijk kunnen punten voorstellen om te worden besproken tijdens vergaderingen van de WLE, door een e-mail te sturen naar ConseildeQuartier.BasEvere@gmail.com

Het moet gaan om punten van algemeen belang. Particuliere belangen worden rechtstreeks met het gemeentebestuur geregeld.

 

De cyclus van driemaandelijkse vergaderingen werd onderbroken door de coronacrisis en de inperkingsmaatregelen. Andere communicatiemiddelen worden bekeken in afwachting van een terugkeer naar het normale leven, zoals het Buurtnetwerk Hoplr.  (In het Frans: Hoplr fr)

 

Om lid te worden van de WLE moet een motivatiebrief worden verstuurd naar de coördinatoren, op het adres ConseildeQuartier.BasEvere@gmail.com