Meer weten

Om de veiligheid en de openbare rust te verzekeren

Om de veiligheid en de openbare rust te verzekeren, is repressie noodzakelijk, maar preventie is net zo belangrijk. Zeggen we niet steeds ‘voorkomen is beter dan genezen’? Onveiligheid is een complex fenomeen waarvan de oorzaken net zo veelvuldig als gevarieerd zijn (armoede, isolatie, schoolverzuim enz.). Het is daarom belangrijk om op verschillende fronten te handelen om criminaliteit en het gevoel van onveiligheid te verminderen.

 

In een integrale en geïntegreerde visie ontwikkelt en ondersteunt de dienst Preventie een beleid dat onveiligheid in al haar aspecten aanpakt. Ervan uitgaande dat een probleem alleen in zijn geheel kan worden aangepakt, moet er voortdurend aandacht worden besteed aan alle niveaus (preventie, repressie, opvolging) en aan alle actoren die aan de oplossing kunnen bijdragen. Daarom werken we in Evere in volledig vertrouwen met onze partners (jeugdhuizen, politie, sociale woningbouwbedrijven enz.). Ieder zijn werk en zijn manier van doen, met respect voor de ander.

 

Het criminaliteitspreventiebeleid speelt zich in België af op drie beslissingsniveaus: op het federale, het gewestelijke en het lokale niveau. Concreet krijgt de gemeente subsidies van de FOD Binnenlandse Zaken en het Brussels Gewest om een preventiebeleid te kunnen uitwerken. De gemeente kan met de ter beschikking gestelde toelagen preventieve acties en initiatieven ontwikkelen eigen aan haar lokale realiteit. Hoewel we buurtwerkers zowat overal in België kunnen terugvinden, vinden we de dag- en nachtbemiddelaars zoals bij de vzw Egregoros, enkel terug in Evere… De vzw Egregoros is een uniek project in België. In Evere blijven we graag in beweging, we zijn niet graag de laatste van de klas!